fbpx

Offentlige og private støttemuligheder

Herunder findes et udpluk af de støttemuligheder man har som musiker i Danmark, der ikke forudsætter et medlemsskab af en organisation.

Foruden disse er der en lang liste af private fonde. Legatbogen.dk er en glimrende og meget anvendelig database til søgning af private fonde. Koda har samlet en liste over private fonde til kulturelle formål her, og så kan du finde alle legater under Kodas Kulturelle Midler her.


3F’s MEDIE- OG KULTURFOND

Formålet med en medie- og kulturfond er at fastholde og udvikle den kultur, som fagbevægelsen altid har været en del af. Det gør vi ved at støtte projekter, som vi mener medlemmerne kan have glæde af, og hvor de selv har mulighed for at deltage. Bevillingerne spænder vidt. Fra teater, egnsspil og musiske arrangementer, som bidrager til at fremme fagbevægelsens kulturelle indhold og mål. Fonden støtter ikke initiativer af et omfang, hvor bevillingen vil være “en dråbe i havet”. Indtil videre er der maximalt ydet 25.000 kr. til et enkelt projekt. Der ydes ikke støtte til studierejser eller ophold. Der er ansøgningsfrister én gang årligt. Læs mere om puljen, find ansøgningsfrister og ansøg her

DANSK ARTIST FORBUND

Der kan søges om støtte til musikudgivelse (ikke demo/singler), liveoptræden, studierejse, uddannelse indenfor artisternes fag, film/dvd-projekter (hovedsageligt den musikalske del), vækstlagsprojekter, eksport eller sociale/-humanitære formål. Størrelsen på legaterne varierer og ligger typisk mellem 3.000 og 10.000 kr. Der kan ikke ansøges til allerede realiserede projekter. Der er ansøgningsfrister tre gange årligt. Læs mere om puljen, find ansøgningsfrister og ansøg her

DANSK MUSIKER FORBUND

Der kan søges om økonomisk støtte til musikudgivelser, faglig dygtiggørelse, studieophold i udlandet og andre musikfremmende foranstaltninger. Bemærk, at der ikke kan opnås støtte til allerede realiserede projekter! Der er ansøgningsfrister to gange årligt. Læs mere om puljen, find ansøgningsfrister og ansøg her

JAZZDANMARK

JazzDanmark Puljen er en rejsestøtteordning for danske musikere til afvikling af projekter med international karakter. En ansøger kan ikke søge flere af genreorganisationerne til samme projekt, og JazzDanmark Puljen støtter selvsagt kun aktiviteter, der vedrører jazz. Støttebeløbene ligger typisk mellem kr. 2.000 – 20.000. Hos JazzDanmark Puljen kan du søge:

  • transportstøtte til dækning af rejseomkostninger i forbindelse med turnéer i udlandet
  • transportstøtte til dækning af udenlandske solisters rejse til Danmark i forbindelse med aktiviteter med danske musikere.

JazzDanmark Puljen er en transportstøtte-pulje og støtter således IKKE: Honorarer, Pladeindspilninger, Studierejser, Markedsføring og promotionsaktiviteter (med undtagelse af mulighed for støtte til showcases), Administrationsomkostninger og driftsstøtte til orkestre, Kompositionshonorarer, Omkostninger til logi, Deltagelse i workshops eller seminarer, Underskudsdækning af projekter, som har fundet sted. Der er ansøgningsfrister fem gange årligt. Læs mere om puljen, find ansøgningsfrister og ansøg her.

Har du en god idé til et jazzprojekt? Så kan du søge Jazzpuljen. Fra 2020-2022 uddeler JazzDanmark 450.000 kr. årligt til projekter i det danske jazzmiljø. Projektet er muliggjort af en treårig bevilling fra William Demant Fonden og puljen har tre frister årligt. Læs mere her.

KODA

Kodas kollektive båndmidler (kan søges af alle)Der kan søges støtte til arbejdslegater (eks. Komponisthonorar) og uddannelsesstøtte, produktion (cd, vinyl, digital, video, film, bog), Rejselegater, Koncerter og Tværgående projekter der involverer andre kunstarter. Kodas kulturelle midler (Kan kun søges af Kodas tilsluttede medlemmer, dvs. at du ikke må være medlem af en af Kodas fire medlemsforeninger, DKF, DJBFA, DPA og DMFF): Der kan søges om støtte til indspilning og udgivelser (cd, vinyl, digital, dvd, film, noder og video), arbejdslegater (herunder komponisthonorar) og studielegater, Rejselegater og koncerter. Begge puljer kan søges en gang årligt. Læs mere om puljerne, find ansøgningsfrister og ansøg her

KØBENHAVNS KOMMUNE

Københavns Kommune har oprettet en pulje der støtter koncerter i byen. Puljen er betinget af at projektet foregår i Københavns Kommune og at der er offentlig adgang. Udvalgets støtte gives som udgangspunkt via underskudsgarantier, som er det underskud, der fremgår af det samlede budget. Udvalget kan vælge – i stedet for underskudsgaranti – at yde et tilskud, hvis der ansøges om det. Der bliver bl.a. lagt vægt på at det er musikarrangementer, der sikrer og øger den musikalske bredde og aktivitet i København. Samt musikarrangementer, der er med til at fremme vækstlaget, udfordrer musikgenrer og gør brug af byens rum. Minimumstariffen for musikere skal som udgangspunkt overholdes. Puljen giver ikke støtte til: Workshops og seminarier, uddannelsesformål, studieophold og udlandsrejser, musikindspilninger og musikvideoer,  awardshows og prisuddelinger, velgørenhedskoncerter og releasekoncerter. Puljen støtter heller ikke koncerter med partipolitisk indhold, eller koncerter knyttet til religiøse handlinger, samt musikarrangementer, der i forvejen modtager tilskud til musikdrift fra Kultur- og Fritidsudvalget. Ansøgningsfristen er løbende, men mindst 60 dage før projektet starter. Læs mere om puljen og ansøg her

MUSIK EXPORT DENMARK

Eksportstøtte til markedsudvikling understøtter det fortløbende arbejde med at etablere bandet på et eller flere eksportmarkeder. Der kan søges til såvel enkeltstående kampagner som mere udstrakte forløb, der spænder over flere måneder. Der kan søges om støtte til liveoptræden (koncerter, turneer, showcases, supportkoncerter, radiopromotions, interviews etc.) og anden markedsføring (annoncering og køb af ydelser på eksportmarkederne som radio pluggers, pr-agenter osv.) i udlandet. MXD uddeler ikke støtte til produktion af plader (inkl. remixes) og musikvideoer, og arbejdsophold i udlandet vedrørende skabelse af musik (fx sangskrivning). Der er ansøgningsfrist d. 15. i hver måned, undtaget juli måned. Læs mere og ansøg her

NORDISK KULTURFOND

Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande. Nordisk Kulturfond uddeler støtte på tre niveuaer: projektstøtte med tre årlige frister, idéudviklings- og netværksfase inden for kunst- og kulturprojekter med løbende ansøgningsfrist, samt tematiske satsningpuljer med specifikke kriterier og ansøgningsfrister. Fonden beskæftiger sig med et bredt kunst- og kulturområde, som omfatter både professionelle og amatører. Fonden yder bidrag til aktiviteter, som præges af kvalitet, fremsynethed, tilgængelighed og variation, hvor både traditionelle og nye arbejdsformer kan udvikles. Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og forsknings- og uddannelsesprojekter. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Man kan søge som individ, gruppe, organisation, institution, forening eller virksomhed. Ansøger behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet. Ansøgningsfristen er løbende. Læs mere om puljen og ansøg her

ODENSE KOMMUNE

Odense Kommune har generelle støttepuljer til kultur – og specifikt til musik. Det er muligt at søge om økonomisk støtte til forskellige aktiviteter, såsom festivaler, koncerter, og lignende aktiviteter. Der er flere måder, du kan søge midler itl dit projekt: Det er f.eks. gjort meget nemt at søge om støtte op til kr. 25.000,-, hvor du både kan søge Musikpuljen og Kulturpuljen. Hér får du svar indenfor meget kort tid. Der er løbende ansøgningsfrist. Du kan også søge om støtte over kr. 25.000,-, da Odense Musikudvalg har en årlig pulje på kr. 1.100.000,- til dette. Se her. Her er der ansøgningsfrist hvert kvartal.

STATENS KUNSTFOND

Statens Kunstfond har en række puljer der støtter musikken. En af disse er til udgivelse af musikværker, som kan søges af enkeltpersoner, orkestre/ensembler/bands, projektgrupper, organisationer m.fl. Formålet med ordningen er at støtte udgivelse af nytænkte musikværker på højt kunstnerisk niveau. Desuden at støtte kunstneriske udgivelsesprojekter, som i helt særlig grad udnytter deres udgivelsesmedium – det være sig på eksisterende eller nye måder. Udgivelsesprojekter kan være tværkunstneriske musikprojekter, installationer, apps, musikfilm m. m. Udvalget lægger desuden vægt på:

  • klare overvejelser om sammenhængen mellem form og indhold, herunder udnyttelse af det valgte udgivelsesmedium
  • præcise overvejelser om gennemførelsen af projektet i forhold til økonomiske og tidsmæssige forhold
  • at der er et tilskudsbehov på mindst 100.000 kr.

Udvalget prioriterer udgivelsesprojekter, hvis ambitioner ikke kan opfyldes på markedsvilkår eller via andre støtteordninger. Der er ansøgningsfrister én gang årligt. Læs mere om puljen, find ansøgningsfrister og ansøg her Se alle Statens Kunstfonds puljer her

TUBORG MUSIKHJÆLP

Med Tuborg Musikhjælp har du og dit band mulighed for at få støtte til de spillejobs, I allerede har i kalenderen, og som kan bekræftes af det givne koncertsted. Støtten gives i form af en tourbus som I kan låne, når I skal ud at spille. Der kan også søges om musikhjælp til lydmand, benzin, færge, brobizz, overnatning og mad på touren. Tuborg Musikhjælp støtter kunstnere, som skal varme op for større navne. De støtter turnéer for kunstnere, som har brug for hjælp til at tage det sidste skridt ud til et stort publikum. De støtter bands, som gerne vil turnere i udlandet for at understøtte eksporten af dansk musik. Ansøgningsfristen er løbende. Læs mere om puljen og ansøg her

TUBORGFONDET

Tuborgfondet har et samfundsnyttigt formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, ønsker fondet at inspirere endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber og give dem nogle rammer, så fællesskaberne løbende kan udvikle og forny sig. Samtidig udvikler og støtter Tuborgfondet større projekter og initiativer, der knytter erhvervsliv og civilsamfund tættere sammen, og som bidrager til at virksomheder lettere kan få en aktiv rolle i samspillet med de frivillige foreninger og organisationer. I alt uddeler Tuborgfondet årligt bevillinger på mellem 25-30 millioner. Fondet støtter ikke enkeltpersoner, studierejser- og ophold, byggeri – og driftsomkostninger eller kommercielle virksomheder. Ansøgningsfristen er løbende. Læs mere om puljen og ansøg her

TEMPI

Tempi er genreorganisation for folk og world. De har støttepuljer for både musikere og arrangører. Ift. musikere har ordningen til formål at styrke danske world- og folk-orkestres udenlandske turnévirksomhed. Alle professionelle orkestre, som opererer med base i Danmark, kan søge puljen. Se definitionerne på hjemmesiden her. Tilskudmulighederne strækker sig fra bl.a. fra formidlingsprojekter og såkaldte ‘positioneringsprojekter’ til den internationale transportstøtte. Der er ansøgningsfrister 4 gange årligt. Læs mere om puljerne, find ansøgningsfrister og ansøg her.

 

AARHUS KOMMUNE
Tilskud til alle musikgenrer. Musikpuljen har 2 årlige ansøgningsfrister (1/11 og 15/5). Derudover kan projekter, der er baseret på pludseligt opståede muligheder, ansøge løbende.

Puljens formål er at fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune, og at udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune.
 
Puljen støtter musikprojekter (herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter), musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune, initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag og etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer. Puljen støtter ikke projekter, hvor musik ikke er det bærende element (der henvises til Kulturudviklingspuljen), ej heller koncerter under Aarhus Festuge. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner. Kulturinstitutioner, der modtager faste offentlige driftstilskud, skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift. Læs mere om puljen og ansøg her.

SENESTE NYT

Læs den spritnye udgave af Mer’ Monitor! 48

Læs den spritnye udgave af Mer’ Monitor! 48

Musikerbladet Mer’ Monitor er på gaden med nye spændende artikler.

Du kan bl.a. læse om hvad et imposter syndrom går ud på – noget som i værste fald kan stoppe en musikers karriere.
Læs desuden hvor essentielle kernefrivillige er på festivaler såsom UHØRT.

læs mere
Mer' Monitor! 46

Her kan du læse den nyeste udgave af bladet Mer’ Monitor!, som bliver udgivet af musikforeningen Mono i Aarhus i samarbejde med ORA.